Czym jest skup długów?

Read Time:2 Minute, 0 Second

Cesja wierzytelności, nazywana także przelewem wierzytelności, a potocznie skupem długów, to rodzaj umowy cywilnoprawnej, na podstawie której dochodzi do przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią.

Co to jest skup długów?

Skup długów to potoczne określenie cesji wierzytelności, czyli umowy cywilnoprawnej, w której następuje przeniesienie wierzytelności przez dotychczasowego wierzyciela na osobę trzecią. Razem z wierzytelnością na nabywcę przechodzą wszystkie związane z nią prawa – w szczególności chodzi tu o roszczenie o zaległe odsetki.

Co warto wyraźnie podkreślić, do dokonania cesji wierzytelności dotychczasowy wierzyciel nie potrzebuje zgody dłużnika. Zobowiązany jest on jednak go zawiadomić. W przeciwnym wypadku, jeżeli dłużnik spełni świadczenie do rąk wcześniejszego wierzyciela, ma ono skutek wobec nabywcy tj. nowego wierzyciela. Powód takiego rozwiązania wydaje się być prosty –skoro dłużnik nie wie komu ma spłacić dług, spłacenie go dotychczasowemu właścicielowi, jest wiążące dla nabywcy wierzytelności.

Ustawodawca przewidział jednak wyjątek od braku wymaganej zgody dłużnika dla dokonania cesji. Jej uzyskanie jest konieczne, jeśli zastrzeżono tak w umowie albo jej uzyskanie wynika z właściwości zobowiązania.

Forma cesji wierzytelności

Ustawodawca nie sprecyzował w jakiej formie powinna być zawarta umowa cesji wierzytelności. W myśl przepisów przeniesienie wierzytelności może bowiem nastąpić w formie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub każdej innej formie zobowiązującej do tego. Wyjątkiem są sytuację, gdy przepis szczególny to zastrzega lub strony postanowią inaczej.

Warto pamiętać, że jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, także jej cesja powinna być pismem stwierdzona. W umowie cesji wierzytelności należy zawrzeć zaś oznaczenie stron, tytuł prawny do wierzytelności, przedmiot wierzytelności, prawa i obowiązki wierzyciela oraz dłużnika, wskazanie momentu przeniesienia wierzytelności i ich ceny.

Strony cesji wierzytelności

Stronami umowy cesji są cedent i cesjonariusz. W przypadku cesji wierzytelności cedentem jest dotychczasowy wierzyciel, który jest zbywcą wierzytelności, a cesjonariuszem – nabywca wierzytelności. Stroną umowy cesji wierzytelności nie jest zaś dłużnik.

Przedmiot cesji

Jakie wierzytelności mogą być przedmiotem cesji? Przedmiotem cesji mogą być wszystkie zbywalne wierzytelności lub ich części. Mogą być one zarówno zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, czy zbywalne. Warto dodać, że przedmiotem cesji mogą być także wierzytelności przyszłe, a zatem takie, które nie istnieją jeszcze w chwili zawierania umowy.

Skup długów w praktyce

Skup długów, czyli cesja wierzytelności, to sposób na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. W praktyce, zanim dojdzie do podpisania umowy cesji, firmy zajmujące się skupem długów przedstawiają indywidualną ofertę pierwotnemu wierzycielowi. Należy podkreślić, że nie jest ona wiążąca, mimo że wymaga przez firmę podjęcia określonych działań m.in. przygotowaniu wyceny zobowiązania, oceny sytuacji finansowej dłużnika i co za tym idzie ryzyka.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Swędzenie i pieczenie okolic intymnych u kobiet – przyczyny i leczenie
Next post Jak wybrać sprzęt do gry w tenisa