regulamin

1         Zagadnienia wstępne

 

1.1    Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1.1.1      Administratorze- należy przez to rozumieć Fundację Zero Barier .

1.1.2      Funkcjonalności- należy przez to rozumieć funkcje, aplikacje, programy lub inne środki techniczne udostępniane za pośrednictwem Portalu, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z Portalu.

1.1.3       Internautach- należy przez to rozumieć Użytkowników innych niż Reklamodawcy  i Organizatorzy

1.1.4      Kodeksie cywilnym- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.1.5      Członków Klubu Zero Barier należy przez to rozumieć Użytkowników korzystającą z Funkcjonalności Portalu określanych przez Administratora.

1.1.6      Organizatorze- należy przez to rozumieć Użytkownika zamieszczającego w Portalu informacje o swojej działalności, szczególnie skierowanej dla niepełnosprawnych.

1.1.7        Portalu- należy przez to rozumieć serwis portalu zerobarier.pl

1.1.8        Regulaminie- należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin

1.1.9      Reklamodawcy- należy przez to rozumieć Użytkownika zamieszczającego materiały reklamowe w Portalu.

1.1.11      Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.).

1.1.12       Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.1.13   Użytkowniku- należy przez to rozumieć każdy podmiot, niezależnie od jego formy prawnej, korzystający z Portalu.

1.1.14     Wydarzeniu- należy przez to rozumieć każde wydarzenie, w szczególności koncert, wystawę, pokaz, przedstawienie, w którym mogą uczestniczyć Użytkownicy.

 

1.2    Celem Portalu zerobarier.pl jest popularyzacja miejsc turystycznych, produktów i usług przyjaznych w szczególności osobom niepełnosprawnym oraz zachęcanie Użytkowników do uczestniczenia w poznawaniu tych miejsc, produktów i usług . W tym celu Portal udostępnia Użytkownikom w szczególności informacje o ciekawych miejscach turystycznych przystosowanych w szczególności dla niepełnosprawnych, udostępnia Użytkownikom Funkcjonalności ułatwiające wybór poszukiwanego przez Użytkownika Miejsca a także inne aplikacje promujące aktywny wypoczynek i jej organizatorów. Aktywność Użytkowników nie może utrudniać realizacji celów, o których mowa w niniejszym pkt. 1.2.

 

1.3    Prawa autorskie do treści zamieszczanych w Portalu, a także do rozwiązań stosowanych w Portalu, są chronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a ich wykorzystanie poza Portalem możliwe jest tylko po wyrażeniu zgody przez podmioty do tego uprawnione.

1.4    Niniejszy Regulamin ustanawia podstawowe zasady i warunki korzystania z Portalu. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, jak również w zakresie kwestii uregulowanych odrębnie, pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu mają przepisy powszechnie obowiązujące, inne regulaminy lub polityki stosowane przez Administratora, a także umowy zawierane przez Administratora z Użytkownikami.

1.5    Korzystając z Portalu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz że zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

2         Użytkownicy

 

2.1   Użytkownicy Portalu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązujących, jak również innych regulaminów i polityk wprowadzonych przez Administratora w związku z funkcjonowaniem Portalu.

 

2.2    Żadna aktywność Użytkowników nie może naruszać przepisów prawa, praw innych osób, postanowień niniejszego Regulaminu ani innych regulaminów i polityk wprowadzonych przez Administratora w związku z funkcjonowaniem Portalu. W szczególności Użytkownicy nie mogą dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 

2.3    Reklamodawcy

2.3.1  Za zgodą Administratora Reklamodawcy mogą zamieszczać na Portalu materiały reklamowe. Administrator może określić wymogi i warunki, w szczególności w zakresie wymagań technicznych i treściowych, od spełnienia których uzależniona będzie możliwość świadczenia usług reklamowych na rzecz Reklamodawcy.

2.3.2  Wynagrodzenie należne od Reklamodawcy z tytułu zamieszczenia w Portalu jego materiałów reklamowych, Administrator może określić zarówno w ogólnym cenniku, jak i w umowie zawieranej z Reklamodawcą.

2.3.3   Materiały przekazane przez Reklamodawcę w żadnym przypadku nie mogą naruszać przepisów prawa, w tym przepisów prawa karnego, cywilnego czy autorskiego- w szczególności w zakresie .

2.3.4   Administrator jest uprawniony do usunięcia z Portalu wszystkich materiałów reklamowych, niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności prawa konkurencji, autorskiego czy przepisów dotyczących ochrony dóbr osobistych. Punkt 5.2 stosuje się.

 

2.4    Organizatorzy

 

2.4.1  Organizatorzy mogą zamieszczać lub udostępniać w Portalu informacje o ofercie skierowanej w szczególności dla osób niepełnosprawnych.

2.4.2    Organizatorzy zobowiązani są do zamieszczania lub udostępniania tylko prawdziwych i kompletnych informacji.

2.4.3     Informacje o Ofercie nie mogą nakłaniać do uczestniczenia w wydarzeniach zakazanych przez prawo, w szczególności mogących naruszać prawa innych osób.

2.4.4    Możliwość zamieszczania informacji o ofercie może być uzależniona od wniesienia przez Organizatora opłaty. Wysokość opłat oraz sposób ich wnoszenia określa w cenniku Administrator.

2.4.5   Administrator jest uprawniony do usunięcia z Portalu wszystkich materiałów reklamowych, niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności prawa konkurencji, autorskiego czy przepisów dotyczących ochrony dóbr osobistych. Punkt 5.2 stosuje się.

 

2.5    Członkowie  Klubu Zero barier

 

2.5.1   mogą zamieszczać w Portalu materiały, w szczególności opinie i komentarze na zasadach określonych przez Administratora. Materiały zamieszczane przez Twórców nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich ani jakichkolwiek przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Postanowienia pkt. 5.2 stosuje się.

2.5.2   Zamieszczając materiały w Portalu, Członkowie Klubu Zero Barier zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2.5.3    Członkowie Klubu Zero Barier muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2.6    Internauci

 

2.6.1           Internauci korzystają z Portalu zgodnie z Regulaminem.

2.6.2           Internauci mogą korzystać z Funkcjonalności na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 

3         Funkcjonalności i opłaty

 

3.1    W celu korzystania z Portalu, Użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu, komputer wyposażony w przeglądarki internetowe _ MSIE 7 i wyższe, Firefox 3.x i wyższe, Opera 9.x i wyższe, Chrome i Safari 4.x i wyższe, a także  wtyczkę multimedialną Flash 9 lub Silverlight 3 lub nowszą a także włączoną obsługę „cookies”.

 

3.2    Portal umożliwia Użytkownikom korzystanie z szeregu Funkcjonalności, w szczególności:

3.2.1      Wyszukiwania oraz zapoznawania się przez Użytkowników z informacjami o Miejscach i ofertach skierowanych dla osób niepełnosprawnych.

3.2.2           Komentowania Wydarzeń, deklarowania udziału w Wydarzeniach.

3.2.3           Zamieszczania informacji o Wydarzeniach oraz innego rodzaju materiałów.

3.2.4           Zamieszczania materiałów reklamowych.

 

3.3    Dostęp do niektórych Funkcjonalności może być uzależniony, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, od wniesienia przez Użytkownika opłaty.

 

3.4    Administrator jest uprawniony do określenia Funkcjonalności, do których dostęp wymaga zarejestrowania się przez Użytkownika w Portalu, a następnie każdorazowego logowania w Portalu. Administrator określa wymagania dotyczące loginu i hasła Użytkownika.

3.5  W przypadku korzystania przez Użytkownika z Funkcjonalności wymagających zalogowania, w tym z Funkcjonalności płatnych, Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki aktywności dokonanej w Portalu z użyciem loginu i hasła Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowej zmiany loginu i hasła w przypadku powzięcia podejrzenia, że login lub hasło stały się znane jakiejkolwiek osobie nieuprawnionej.

3.6    W przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi, przyjmuje się, że aktywność dokonana w Portalu z użyciem loginu i hasła takiego Użytkownika, dokonana została przez osobę właściwie umocowaną do reprezentowania takiego Użytkownika.

 

 

4         Prawa autorskie

 

4.1  Użytkownik, zamieszczając w Portalu materiały, oświadcza, że ma do tego prawo, w szczególności że przysługują mu prawa autorskie do materiałów pozwalające mu na zamieszczenie takich materiałów w Portalu.

 

4.2  Użytkownik, zamieszczając w Portalu materiały, udziela do nich Administratorowi licencji niewyłącznej nieograniczonej terytorialnie, na polach eksploatacji obejmujących ich udostępnianie, transmisję, przetwarzanie oraz utrwalanie, w tym w celach reklamowych: w sieci Internet, jak i na innych nośnikach (oraz za ich pośrednictwem) danych, w szczególności w formie wydruku oraz nagrań magnetycznych i cyfrowych, a także fotografii- oraz za ich pośrednictwem. Użytkownik wyraża dodatkowo zgodę na dokonywanie opracowań i edycji materiałów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym do ich skracania, podziału, łączenia z innymi materiałami, a także do niewskazywania autora takiego materiału; Użytkownik zobowiązuje się także do niewykonywania względem Administratora przysługujących mu żadnych osobistych praw autorskich do materiałów, o których mowa w niniejszym pkt. 4.2 przez cały okres obowiązywania licencji, o której mowa w niniejszym punkcie.

4.3 Punktu 4.2 nie stosuje się, jeżeli Użytkownik w umowie z Administratorem lub z innym podmiotem przeniósł na Administratora prawa autorskie do treści zamieszczonych w Portalu albo jeżeli nie udzielił w tym zakresie innej licencji.

4.4 Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie udostępnionego przez niego wizerunku Użytkownika w ramach Funkcjonalności Portalu. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania wizerunków innych niż Użytkownik osób, chyba że osoby takie wyraziły na to zgodę.

4.5  Zamieszczając w Portalu wizerunki innych osób niż Użytkownik, Użytkownik oświadcza, że osoby te wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunków w Portalu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wizerunki zamieszczone w Portalu.

 

5         Administrator

 

5.1    Administratorem Portalu jest Fundacja Zero Barier.  

 

5.2    W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator może podjąć wszystkie zasadne i dostępne mu działania mające na celu usunięcie takiego naruszenia i uniemożliwienie ponownego naruszenia w przyszłości. W tym celu Administrator może, w szczególności, czasowo lub trwale: uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Portalu lub do jego niektórych Funkcjonalności lub usunąć wprowadzone do Portalu przez Użytkownika (lub Administratora, ale na wniosek Użytkownika) treści. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownikowi nie będzie należne żadne odszkodowanie ani zwrot opłat poniesionych w związku z korzystaniem z Portalu, nawet jeżeli z tytułu wniesionej opłaty Użytkownik byłby uprawniony do korzystania z Portalu w przyszłości.

5.3    Odpowiedzialność Administratora regulują powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeks cywilny.

 

5.4    Administrator podejmuje wszystkie działania mające na celu niezakłócone działanie Portalu. Administrator nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za przerwy w działaniu Portalu spowodowane względami od niego niezależnymi, w szczególności technicznymi, a także siłą wyższą.

5.5    Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu właściwych przepisów.

5.6    Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w ramach obowiązujących przepisów, wewnętrznych polityk, regulaminów i innych regulacji Administratora i Portalu oraz zgód udzielonych przez Użytkowników.

5.7    Administrator zastrzega prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem, którego konto na Portalu było nieaktywne przez okres ostatnich 12 miesięcy.

5.8    Administrator dokłada najwyższej staranności, aby zapewnić, że treści zamieszczane na Portalu nie naruszają przepisów prawa, w szczególności dóbr osobistych Użytkowników. W tym celu Administrator stosuje pkt 5.2 Regulaminu, a także podejmuje inne działania, w szczególności polegające na stosowaniu rozwiązań ograniczających dostęp do niektórych treści niektórym Użytkownikom, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez prawo powszechnie obowiązujące.

6         Reklamacje

 

6.1    Reklamacje związane z funkcjonowaniem Portalu Użytkownicy mogą zgłaszać na adres e-mail admin@zerobarier.pl

 

6.2    Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Użytkownika wszystkich informacji i danych niezbędnych do prawidłowego rozpoznania reklamacji.

6.3    O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty e-mail, z którego reklamacja została zgłoszona, lub inny wyraźnie wskazany przez Użytkownika.7         Postanowienia końcowe

 

7.1    Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników i Administratora.

 

7.2    W zakresie nieuregulowanym w innych regulaminach i politykach wprowadzonych przez Administratora w związku z funkcjonowaniem Portalu, niniejszy Regulamin ma zastosowanie w dziedzinach regulowanych przez te regulaminy i polityki.

7.3   Administrator ma prawo zmienić niniejszy Regulamin, o czym zobowiązany jest zawiadomić za pośrednictwem Portalu na 14 dni przed wejściem w życie zmian.


7.4   Każdy Użytkownik może zamknąć swoje Konto w dowolnym czasie. Zamknięcie konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy w rozumieniu Ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje jednak zwrot opłat wniesionych w związku z korzystaniem z Portalu.


7.5   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.08.2013 r.Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania witryny zerobarier.pl , korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności.